Algemene voorwaarden bemiddeling-boekingen Band/ZangersDefinities: Algemene VoorwaardenLBAM (Laughing Buddha Artists Management) vertegenwoordigt als de bemiddellaar de opdrachtgever richting de artiest. Daarnaast treedt LBAM (Laughing Buddha Artists Management)  op als de bemiddelaar en coach voor de artiest richting de opdrachtgever.Met de opdrachtgever wordt bedoeld een meerderjarig natuurlijk- of rechtspersoon of diens vertegenwoordiger die een optreden door bemiddeling van LBAM (Laughing Buddha Artists Management)  laat verzorgen.

Met de artiest wordt bedoeld een meerderjarig vertegenwoordiger van een band, singer/songwriter, dj of special act als ook zijn/haar technici,  roadies en chauffeur.

Verloningsbureau zorgt voor afdracht van betreffende belastingen en premies bij de Belastingdienst en betaalt de artiest daarna de netto gage uit. Einde van het jaar ontvangt de artiest dan een jaaropgave.

Algemeen:

Deze algemene voorwaarden gelden voor zowel de opdrachtgever als de artiest en zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten via LBAM (Laughing Buddha Artists Management)  op digitale, dan wel andere wijze.

LBAM (Laughing Buddha Artists Management) , de artiest en de opdrachtgever erkennen de rechtsgeldigheid van digitale communicatie en zullen deze geldigheid niet ontkennen vanwege het enkele feit dat ze digitaal is.

De Artiest:

De opdrachtgever heeft het recht de artiest de gage voor een deel te onthouden indien een wanprestatie geleverd wordt (exclusief de eventuele reiskostenvergoeding). Tevens dient de artiest de bemiddelingskosten aan LBAM (Laughing Buddha Artists Management)  te vergoeden.

Arbeidsongeschiktheid van de artiest, uitvallende apparatuur en vervoersproblemen (voor zover niet te voorzien en niet veroorzaakt door achterstallig onderhoud van vervoersmiddelen) vallen niet onder wanprestatie.

De artiest verplicht zich uiterlijk een uur voor de aanvang van het optreden in volledige bezetting aanwezig te zijn.

De artiest zal in geval van ziekte, ongeval en/of andere onvoorziene omstandigheden in samenwerking met LBAM (Laughing Buddha Artists Management) en in overleg met de opdrachtgever trachten een vervangende artiest in te zetten.

De artiest meldt zich na aankomst bij de opdrachtgever of diens vertegenwoordiger en houdt zich aan de opgelegde voorschriften en aanwijzingen voor zover deze niet strijdig zijn met de overeenkomst en de algemene voorwaarden.

De artiest zal het optreden naar beste kunnen verzorgen en zal zich zoveel mogelijk richten naar de wensen van de opdrachtgever voor zover deze de gebruikelijke artistieke prestaties niet in de weg staan.

Indien de artiest onverwacht op een geboekte datum een optreden moet verzorgen voor radio, televisie en/of in het buitenland ontslaat dit hem van het nakomen van de overeenkomst. De artiest zal in samenwerking met LBAM (Laughing Buddha Artists Management) trachten in goed overleg met de opdrachtgever tegen het overeengekomen honorarium  een vervangende artiest van gelijke kwaliteit in te zetten. De opdrachtgever is echter gerechtigd ontbinding van de overeenkomst te vorderen, zonder dat de artiest of LBAM (Laughing Buddha Artists Management) verplicht is tot het betalen van enige compensatie in welke vorm dan ook. Restitutie van de bemiddelingskosten zal nimmer worden verleend.

In geval van vertraging of verhindering op het laatste moment dient de artiest onmiddellijk de opdrachtgever en LBAM (Laughing Buddha Artists Management)  op de hoogte te stellen.

De artiest dient LBAM (Laughing Buddha Artists Management)  zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van omstandigheden die de doorgang van het optreden mogelijk in gevaar brengen.

De artiest heeft het recht om het geluidsvolume te produceren dat zij noodzakelijk acht tot wettelijk aangegeven niveau, echter in goed overleg met de opdrachtgever. Het gebruik van een zgn. geluidsbegrenzer waardoor het optreden niet op een gangbare geluidssterkte kan plaatsvinden is verboden. Indien er andere factoren zijn waardoor een optreden niet op gangbare geluidssterkte kan plaatsvinden dient de opdrachtgever dit vóór het opteren, doch uiterlijk vóór het aangaan van de overeenkomst door te geven aan LBAM (Laughing Buddha Artists Management)  .

De artiest kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade geleden door opdrachtgever of derden, voortvloeiend uit het optreden.

De artiest is verplicht zorg te dragen dat de voor hun benodigde kostuums, rekwisieten, apparaten, instrumenten enzovoorts zich in gebruiksklare en goede staat bevinden en voldoen aan eventuele eisen betreffende veiligheid. Bij niet nakomen van deze verplichting kan geen beroep worden gedaan op overmacht

De artiest en crew hebben recht op minimaal twee consumpties per uur per persoon gedurende het optreden en de tijd die nodig is om op en af te bouwen als ook gedurende eventuele wachttijd. Deze zijn voor rekening opdrachtgever. In geval van een optreden in de avonduren waarbij de artiest en crew uiterlijk om 18.00 aanwezig dienen te zijn, zorgt de opdrachtgever voor een eenvoudige/voedzame warme maaltijd. Hieronder wordt niet begrepen soep en brood of patat.

Indien entreegeld bij openbare optredens wordt geheven heeft de artiest het recht om per bandlid maximaal twee personen op de gastenlijst te laten zetten. Voor deze personen zijn de consumpties voor eigen rekening.

De Opdrachtgever:

De opdrachtgever verklaart persoonlijk borg te staan voor nakoming van de in de overeenkomst genoemde voorwaarden.

De opdrachtgever zorgt ervoor dat de plaats van het optreden goed te bereiken en te verlaten is voor de artiest. Hij dient de artiest tijdig op de hoogte stellen van eventuele omleidingen en/of afsluitingen.

De opdrachtgever zorgt voor de juiste vergunningen en/of ontheffingen om de vervoermiddelen, welke bij de artiest in gebruik zijn directe en ongehinderde toegang te verschaffen tot de locatie van het optreden alsmede parkeergelegenheid binnen een straal van 500 meter. Parkeerkosten zijn er voor rekening van de opdrachtgever.

Indien de artiest gebruik moet maken van trappen om met zijn/haar apparatuur op de juiste plaats in de locatie te komen voor zijn/haar optreden en er geen lift aanwezig is, dient de opdrachtgever dit ten tijde van de plaatsing van de optie of boeking aan te geven. De opdrachtgever draagt dan zorg voor min. 2 stagehands om te helpen het te verplaatsten van de apparatuur. Indien hier extra kosten uit voortvloeien, komen deze voor rekening opdrachtgever.

 1. De ruimte, waarin wordt opgetreden, dient te zijn voorzien van een deugdelijke en goed bereikbare laad/losplaats. Tenzij anders afgesproken dient de toegang tot de plaats van het optreden tenminste twee uur voor aanvang van het optreden geopend te zijn; tevens dient een aanspreekbaar persoon aanwezig te zijn, die van de huishoudelijke aangelegenheden volledig op de hoogte is.
 2. Er dient een niet voor publiek toegankelijke verwarmde kleedruimte van min. 3,5 x 2 meter en een opslagplaats voor koffers en dergelijke aanwezig te zijn. Toiletten, stromend water en spiegel dienen in de kleedruimte aanwezig te zijn.
 3. De opdrachtgever zorgt voor een geaarde  stroomvoorziening met twee vrije groepen 230 volt en 16 ampère op maximaal 5 meter van de plaats van optreden.
 4. Indien het optreden buiten plaats vindt dient de opdrachtgever zorg te dragen voor een deugdelijke overkapping, ook voor de eventuele technici die het geluid en/of licht op enige afstand van het podium regelen. Daarnaast dient een aangename werkbare temperatuur en klimaat te heersen.
 5. Mocht het optreden door tussenkomst van de politie en/of brandweer worden verboden of beëindigd, dit ten gevolge van bijvoorbeeld het ontbreken van de juiste vergunningen of door klachten van omwonenden wegens produceren van een te hoog geluidsvolume, dan ontslaat dit de opdrachtgever niet van zijn verplichting tot volledige betaling van het overeengekomen honorarium.
 6. Bij onvoorziene omstandigheden als brand, een natuurramp, oorlog en andere calamiteiten, maar ook bij vechtpartijen, gooien met drank en andere situaties waar beschadiging van instrumentarium of installatie dreigt is de artiest gerechtigd het optreden te staken, hetgeen de opdrachtgever niet ontslaat van zijn verplichting het overeengekomen honorarium in zijn geheel te voldoen.
 7. De opdrachtgever draagt zorg voor de veiligheid van de artiest en de bij het optreden gebruikte apparatuur. In geval van schade aan of diefstal van goederen van de artiest is de opdrachtgever verplicht tot vergoeding van de reparatiekosten. Dit geldt ook bij totaal verlies de vervangingswaarde, die vastgesteld wordt door een onafhankelijke deskundige. De artiest kan alleen aanspraak maken op vergoeding als de schade direct wordt gemeld aan de opdrachtgever.

Vertragingen van het optreden, veroorzaakt doordat het in de bovengenoemde punten niet of voldoende is voldaan, kunnen nimmer leiden tot verhaling van enige schade bij de artiest, noch bij LBAM (Laughing Buddha Artists Management). De artiest behoudt zich in dit geval het recht voor om een eventueel langere duur van de aanwezigheid aan de opdrachtgever door te berekenen.

De opdrachtgever draagt zorg voor een schoon en leeg podium met uitzondering van de benodigdheden t.b.v. PA apparatuur.

Direct na afloop van het optreden dient de eventuele crew in de gelegenheid te worden gesteld ongehinderd met de afbouw te beginnen. Tenzij van tevoren anders is afgesproken.

Zonder toestemming van de artiest zal de opdrachtgever het optreden niet opnemen of doen opnemen, uitzenden of doen uitzenden door derden. Fotograferen mag in overleg met de artiest.

 • De Buma- rechten zijn in geval van openbare optredens voor rekening van de opdrachtgever.
 • De opdrachtgever verklaart met de prestaties van de artiest bekend te zijn.

Met inachtneming van deze algemene voorwaarden geschiedt betaling van de bemiddelingskosten binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst per bank LBAM (Laughing Buddha Artists Management)  . Betaling van het honorarium aan de artiest geschiedt contant of per bank maximaal 1 week voor het verrichte optreden. Tenzij in het contract anders is opgenomen.

Bij geen of te late betaling zal een opslag van 10%, zijnde administratiekosten, over het te betalen bedrag worden doorberekend aan de opdrachtgever.

Eventuele incassokosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Restitutie wordt nimmer verleend in het geval dat het optreden niet of niet geheel aan de verwachtingen van de opdrachtgever voldoet.

Restitutie van aan de LBAM (Laughing Buddha Artists Management) betaalde bemiddelingskosten zal nimmer worden verleend.

De boekingsovereenkomst dient gesloten te zijn uiterlijk 4 weken voor datum optreden bijLBAM (Laughing Buddha Artists Management). Tenzij anders is afgesproken.

De boekingsovereenkomst kan slechts worden geannuleerd indien de opdrachtgever of artiest binnen 5 werkdagen (afkoelingsperiode) na de opdracht op rechtsgeldige wijze aan LBAM (Laughing Buddha Artists Management)  te kennen geeft de boekingsovereenkomst te willen ontbinden. Bij een annulering na de afkoelingsperiode worden de volgende kosten berekend met de percentages van het afgesproken gage en zijn direct opeisbaar.

Bij annulering binnen:

Één (1) maand of korter vóór de datum van het optreden   – 100%
Één (1) tot drie (3) maanden vóór de datum  van het optreden  – 75%
Drie (3) tot vijf (5) maanden vóór de datum van het optreden  – 50%
meer dan vijf (5) maanden vóór de datum van het optreden  – 25%

 1. Annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever kan alleen kosteloos in geval van overmacht, zoals dat gedefinieerd is in de tekst van het Verbond van Verzekeraars geponeerd onder nr. 136/1981 Arrondissementsrechtbank  Den Haag. Daarin gaat het om zaken als burgeroorlog en atoomkernreactie. Het niet verkrijgen van een dansvergunning of onderbreking of afgelasting van het optreden wegens geluidsoverlast valt in ieder geval niet onder overmacht.
 2. Annuleringskosten worden in overleg met de artiest bepaald en bedragen ten hoogste het overeengekomen bedrag minus eventuele reiskosten. Het is mogelijk om een feest/annuleringsverzekering af te sluiten, vraag uw verzekeringsadviseur.

Opdrachtgever en artiest:

 1. Indien een openluchtoptreden geen doorgang kan vinden, of moet worden afgebroken vanwege slechte weeromstandigheden (dit ter gezamenlijke beoordeling van de artiest en opdrachtgever, waarbij in het geval van het niet te bereiken van de overeenstemming de mening van de artiest doorslaggevend is), blijft de verplichting voor de opdrachtgever bestaan om het overeengekomen honorarium in zijn geheel te voldoen.
 2. Bij problemen tussen opdrachtgever en artiest dient één van beide partijen LBAM (Laughing Buddha Artists Management) onmiddellijk op de hoogte te brengen.
 3. Iedere tussen de opdrachtgever en de artiest gemaakte afspraak die strijdig is met de overeenkomst en de algemene en eventuele bijzondere voorwaarden is ongeldig.
 4. Door de opdrachtgever en/of de artiest aangebrachte toevoegingen en/of wijzigingen in het contract zijn ongeldig tenzij deze schriftelijk bevestigd zijn door Laughing Buddha Artists Management.
 5. De overeenkomsten dienen binnen zeven dagen na dagtekening getekend te zijn geretourneerd naar LBAM (Laughing Buddha Artists Management).
 6. De opdrachtgever stelt ruimte (2 x 2 meter) in de zaal/gang beschikbaar voor de eventuele merchandise van de artiest. De ruimte moet goed en duidelijk bereikbaar zijn en mag de uitvalswegen niet belemmeren. In overleg met de artiest wordt de definitieve plaats bepaald.

Gagebetaling:

 1. Indien een netto gage is overeengekomen komen alle belastingen en premies na toepassing van de Kleine Vergoedings Regeling c.q. de Kostenvergoedingsbeschikking(en) voor rekening van de opdrachtgever of verloningsbureau die voor afdracht van betreffende belastingen en premies bij de Belastingdienst garant staat en zorg draagt.
 2. Indien een bruto gage is overeengekomen, zal door de opdrachtgever na toepassing van de Kleine Vergoedings Regeling c.q. de Kostenvergoedingsbeschikking(en) de verschuldigde Loonheffingen (Loonbelasting en voor zover het Nederlandse artiesten betreft het werknemersdeel Werknemersverzekeringen) worden ingehouden op de bruto- gage, de opdrachtgever of verloningsbureau staat garant en draagt zorg voor afdracht van betreffende belastingen en premies aan de Belastingdienst
 3. Uitbetalingen op grond van de overeengekomen netto of bruto gage geschiedt uitsluitend en alleen indien de artiest volledig heeft voldaan aan zijn fiscaal- administratieve verplichtingen, te weten: inlevering van een ondertekende en geheel ingevulde Gageverklaring met per artiest een kopie van een geldig en in het kader van de fiscale artiestenwetgeving erkend identiteitsbewijs, niet zijnde een rijbewijs.

Indien aan de 3 bovenstaande voorwaarden wordt voldaan ontvangt iedere individuele artiest zo spoedig mogelijk. dan wel direct na einde van het belastingjaar, van de opdrachtgever of verloningsbureau een jaaropgave van de genoten gage.

Het als uitkoopsom overeengekomen bedrag is inclusief 6% BTW en wordt uitsluitend en alleen uitbetaald indien de artiest volledig heeft voldaan aan zijn fiscaal- administratieve verplichtingen, te weten: inlevering van een correcte BTW- factuur met BTW- nummer plus geldige Inhoudingsplichtigenverklaring c.q. correcte BTW- factuur met BTW- nummer per individuele artiest plus een Verklaring Arbeidsrelatie VAR-WUO per individuele artiest, in beide gevallen vergezeld van een in het kader van de fiscale artiestenwetgeving erkend identiteitsbewijs, niet zijnde een rijbewijs.

Aansprakelijkheid:

 1. LBAM (Laughing Buddha Artists Management)  treedt enkel op als de bemiddelaar tussen de opdrachtgever en de artiest en kan derhalve op geen enkele voorwaarde aansprakelijk worden gesteld voor immateriële en/of materiële schade, die direct, dan wel indirect voortvloeit uit het optreden of het niet optreden van een artiest.

Klachten en geschillen:

 1. Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever, de bemiddelaar en de artiest is de Nederlandse wetgeving van toepassing.
 2. Klachten naar aanleiding van de uitvoering van een overeenkomst dienen binnen 14 dagen na het optreden schriftelijk aan de bemiddelaar kenbaar worden gemaakt. De bemiddelaar zal vervolgens proberen om, in overleg met de opdrachtgever en eventueel bij de uitvoering betrokken derden, tot een voor de partijen acceptabele oplossing te komen.
 3. Indien de bemiddelaar en  de opdrachtgever niet tot een voor alle partijen acceptabele oplossing kunnen komen kan de meest benadeelde partij het geschil desgewenst voorleggen aan de naar de aard van het geschil bevoegde burgerlijke rechter van de woonplaats van opdrachtnemer.

 

Algemene voorwaarden bemiddeling-boekingen DJ’s, Acts, Hostess, Go-Go Dancers, Promotie team gelden de volgende voorwaarden voor opdrachtgevers:

ALGEMENE VOORWAARDEN

Definities:LAUGHING BUDDHA ARTISTS MANAGEMENT (LBAM): eenmanszaak LAUGHING BUDDHA ARTISTS MANAGEMENT (LBAM).

Opdrachtgever: de natuurlijke of (rechts)persoon die met LAUGHING BUDDHA ARTISTS MANAGEMENT (LBAM) door middel van een boekingsbevestiging een overeenkomst is aangegaan of op andere wijze met LAUGHING BUDDHA ARTISTS MANAGEMENT (LBAM) een overeenkomst is aangegaan.

Artiest: de natuurlijke persoon die op basis van de boekingsovereenkomst tussen opdrachtgever en LAUGHING BUDDHA ARTISTS MANAGEMENT (LBAM) wordt ingezet op een bepaald feest/evenement.

ALGEMEEN

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, de door LAUGHING BUDDHA ARTISTS MANAGEMENT (LBAM) – al dan niet in opdracht – verrichte werkzaamheden alsmede op de overeenkomsten tot stand gekomen tussen LAUGHING BUDDHA ARTISTS MANAGEMENT (LBAM) en haar opdrachtgevers.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts indien deze door LAUGHING BUDDHA ARTISTS MANAGEMENT (LBAM) schriftelijk zijn bevestigd.
 3. Mocht LAUGHING BUDDHA ARTISTS MANAGEMENT (LBAM) genoodzaakt zijn, bij de uitvoering van de overeenkomst, gedeelten van deze uitvoeringbij een derde onder te brengen dan zal LAUGHING BUDDHA ARTISTS MANAGEMENT (LBAM) jegens de opdrachtgever gerechtigd zijn een beroep te doen op de bepalingen van de, door deze derde gehanteerde, voorwaarden.
 4. Het is opdrachtgever niet toegestaan rechtstreeks in contact te treden met artiesten die worden vertegenwoordigd door LAUGHING BUDDHA ARTISTS MANAGEMENT (LBAM) aangaande (vervolg)boeking(en). Indien de opdrachtgever handelt instrijd met bovenstaande verplicht zij zich tot betaling aan LAUGHING BUDDHA ARTISTS MANAGEMENT (LBAM) van een onmiddellijke opeisbare boetevan € 10.000,- alsmede van € 1.000,00 voor elke dag of een gedeelte daarvan dat de overtreding duurt onverminderd het recht van LAUGHING BUDDHA ARTISTS MANAGEMENT (LBAM) om volledige schadevergoeding van opdrachtgever te vorderen.

AANBIEDINGEN

 1. Alle aanbiedingen van LAUGHING BUDDHA ARTISTS MANAGEMENT (LBAM) zijn vrijblijvend tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten en zijn gebaseerd op de bij de aanvraag verstrekte gegevens en op de bij aanbiedingsdatum geldende prijzen en lonen.
 2. Indien een vrijblijvende aanbieding door de opdrachtgever wordt aanvaard, heeft LAUGHING BUDDHA ARTISTS MANAGEMENT (LBAM) het recht het aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 3. Bij samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de, voor het geheel, opgegeven prijs.

OVEREENKOMST

 1. De, tussen LAUGHING BUDDHA ARTISTS MANAGEMENT (LBAM) en de opdrachtgever, tot stand gekomen overeenkomst wordt door hetgeen hieraangaande over en weer is gestuurd, correct weergegeven.
 2. Na de totstandkoming opgegeven wijzigingen en gemaakte afwijkende dan wel aanvullende afspraken, zijn voor LAUGHING BUDDHA ARTISTS MANAGEMENT (LBAM) slechts bindend, indien deze door haar schriftelijk aan de opdrachtgever zijn bevestigd.
 3. Alle wijzigingen van de overeenkomst, welke door partijen in onderling goedvinden worden aangebracht dan worden veroorzaakt doordat de, ten tijde van het aangaan van de overeenkomst, bekende gegevens nietovereenstemmen met de gegevens zoals die ten tijde van de uitvoering blijken, worden beschouwd als meer- en minderwerk, hetgeen naar billijkheid wordt berekend en, indien mogelijk, in rekening wordt gebracht tezamen met de hoofdsom.
 4. Het staat LAUGHING BUDDHA ARTISTS MANAGEMENT (LBAM) (lees: de artiest) vrij te bepalen op welke wijze de overeenkomst door haar zal worden uitgevoerd. LAUGHING BUDDHA ARTISTS MANAGEMENT (LBAM) heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, in overleg met de opdrachtgever, bij verhindering van de geboekte artiest een andere artiest in te schakelen, artiesten van derden te betrekken en deovereenkomst geheel of gedeeltelijk door deze derden te laten verrichten en de hieraan verbonden kosten aan deopdrachtgever door te berekenen.
 5. LAUGHING BUDDHA ARTISTS MANAGEMENT (LBAM) houdt zich het recht voor een boeking zonder opgaaf van redenen te weigeren.

BEPALINGEN HET OPTREDEN/DE ARTIEST BETREFFENDE; VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

 1. Opdrachtgever draagt zorg voor een (kleed)ruimte voor de artiest welke afgesloten kan worden of bewaakt wordt.
 2. Indien opdrachtgever gebruik maakt van promotie materiaal met de naam of afbeelding van artiest dient hij –na voorafgaande schriftelijke toestemming van LAUGHING BUDDHA ARTISTS MANAGEMENT (LBAM)- er zorg voor te dragen dat tenminste twee exemplaren in hetbezit gesteld worden van LAUGHING BUDDHA ARTISTS MANAGEMENT (LBAM).
 3. Indien opdrachtgever gebruik maakt van “merchandise” dient hij tevoren schriftelijke toestemming te verkrijgen van LAUGHING BUDDHA ARTISTS MANAGEMENT (LBAM). Tevens dienen ten minste vijf exemplaren in het bezit gesteld te worden van LAUGHING BUDDHA ARTISTS MANAGEMENT (LBAM).
 4. Indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LAUGHING BUDDHA ARTISTS MANAGEMENT (LBAM) opnames op geluid-en/of beelddragers worden gemaakt, is de opdrachtgever een niet door rechterlijke matiging vatbare boete verschuldigd aan LAUGHING BUDDHA ARTISTS MANAGEMENT (LBAM) van€ 10.000 euro. Voorst behoudt LAUGHING BUDDHA ARTISTS MANAGEMENT (LBAM) zich het recht voor volledige schadevergoeding te vorderen.
 5. Er mogen geen beperkingen zijn tijdens de soundcheck en/of optreden van de artiest. Indien de artiest bij aankomst op het feest/evenement van mening is dat het geluid(niveau) onacceptabel is, heeft LAUGHING BUDDHA ARTISTS MANAGEMENT (LBAM)/de artiest het recht zijn optreden te annuleren zonder dat de overeengekomen vergoeding door de opdrachtgever komt te vervallen.
 6. In alle advertenties en reclame dient de opdrachtgever voor “top billing” zorg te dragen. Indien opdrachtgever op een andere manier reclame wenst te maken, dient hij LAUGHING BUDDHA ARTISTS MANAGEMENT (LBAM) hieromtrent minimaal 14 dagen voor het feest/evenement schriftelijk op de hoogte te stellen.
 7. De naam van de artiest mag niet gebruikt worden (direct dan wel indirect) voor enigerlei product(en), tenzij hieromtrent schriftelijk tussen partijen overeenstemming is bereikt. De naam/het logo van opdrachtgever dient op alle advertenties en promotiemateriaal vermeld te zijn die verbonden zijn aan die van de artiest.
 8. LAUGHING BUDDHA ARTISTS MANAGEMENT (LBAM) verschaft indien mogelijk op verzoek van opdrachtgever benodigde foto’s, logo’s en/of artwork van de artiest.Alles blijft eigendom van LAUGHING BUDDHA ARTISTS MANAGEMENT (LBAM) en zal na gebruik onmiddellijk worden geretourneerd.
 9. Geen van de kosten ter promotie e.d. zal voor rekening komen van LAUGHING BUDDHA ARTISTS MANAGEMENT (LBAM).
 10. Opdrachtgever zal niet van start gaan met adverteren en promotie voordat een schriftelijke bevestiging van de boekingsovereenkomst en 100% van de overeengekomen vergoeding ontvangen is door LAUGHING BUDDHA ARTISTS MANAGEMENT (LBAM).
 11. De artiest is in generlei opzicht verplicht interviews af te geven voor radio, televisie, krant of tijdschrift,tenzij de opdrachtgever van LAUGHING BUDDHA ARTISTS MANAGEMENT (LBAM) of de artiest voorafgaand schriftelijk toestemming heft gekregen.
 12. Opdrachtgever draagt uiterste zorg voor het verkrijgen van alle benodigde vergunningen en licenties voorhet feest/evenement. Tevens draagt hij zorg voor de benodigde WA-verzekeringen en evenementenverzekering. Op het eerste verzoek van LAUGHING BUDDHA ARTISTS MANAGEMENT (LBAM) zal de opdrachtgever deze aan LAUGHING BUDDHA ARTISTS MANAGEMENT (LBAM) tonen.
 13. Het optreden zal gehouden worden op indoor feesten/evenementen, tenzij een en ander specifiek schriftelijk is overeengekomen.
 14. Opdrachtgever is verplicht bij de boeking te melden door welke sponsors (met vermelding van merk en productgroep) het evenement/optreden gesponsord wordt. LAUGHING BUDDHA ARTISTS MANAGEMENT (LBAM) (artiest) heeft te allen tijde het recht een optreden te weigeren indien (alle) sponsors niet vooraf door opdrachtgever zijn gemeld.
 15. De opdrachtgever is niet gerechtigd zonder schriftelijk toestemming van LAUGHING BUDDHA ARTISTS MANAGEMENT (LBAM) de artiest door te boeken naar derde(n). De opdrachtgever dient vooraf LAUGHING BUDDHA ARTISTS MANAGEMENT (LBAM) op de hoogte te stellen van het uiteindelijke boekingsfee (artiestenfee en boekingsfee) die wordt betaald voor het optreden van de artiest. Op het eerste verzoek van LAUGHING BUDDHA ARTISTS MANAGEMENT (LBAM) zal opdrachtgever een bewijs van de transactie of betalingsbewijs van deze fees aanLAUGHING BUDDHA ARTISTS MANAGEMENT (LBAM) ter hand stellen.

OPTREDENS BUITEN NEDERLAND

 1. Opdrachtgever draagt zorg voor de reservering en betaling van een business-class vliegticket, inclusief luchthaventoeslagen vanuit Amsterdam.
 2. Opdrachtgever draagt zorg voor de reservering en betaling van een luxe kamer met dubbel bed en ontbijt in een hotel met tenminste vier sterren.
 3. De artiest zal worden vervoerd door het laatste model 4-deurs limousine of luxe 4-deurs personenwagen bestuurd door een punctuele Engelssprekende chauffeur. Transport per openbaar vervoer of taxi is niet acceptabel.
 4. Extra onkosten die gemaakt worden wegens verblijf in het buitenland, worden door opdrachtgever vergoed.

GEGEVENS OPDRACHTGEVER

A. Opdrachtgever heeft een zelfstandige verplichting alle informatie te verstrekken die relevant is voor het uitvoeren van de opdracht en voorts is opdrachtgever gehouden alle gegevens en bescheiden, welke LAUGHING BUDDHA ARTISTS MANAGEMENT (LBAM) overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de gesloten overeenkomst, tijdig in degewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van LAUGHING BUDDHA ARTISTS MANAGEMENT (LBAM) te stellen.

B. LAUGHING BUDDHA ARTISTS MANAGEMENT (LBAM) heeft het recht de uitvoering van overeenkomst op te schorten, tot het moment dat de opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan. LAUGHING BUDDHA ARTISTS MANAGEMENT (LBAM) heeft bovendien het recht de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

PRIJS(WIJZIGINGEN)

 1. De, bij de totstandkoming van de overeenkomst, overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de, ten tijde van de totstandkoming, bekende gegevens en gelden exclusief omzetbelasting, reis- en verblijfkosten.
 2. Indien zich, na de totstandkoming van de overeenkomst tussen LAUGHING BUDDHA ARTISTS MANAGEMENT (LBAM) en de opdrachtgever, omstandigheden,terzake van de kostprijsfactoren, voordoen die een wijziging van de overeengekomen prijs rechtvaardigen, dan is LAUGHING BUDDHA ARTISTS MANAGEMENT (LBAM) gerechtigd de prijs dien overeenkomstig te wijzigen, zonder dat dit kan leiden tot annulering vangegeven opdracht door de opdrachtgever.

ANNULERING

 1. Indien de artiest geboekt wordt voor een televisieoptreden, een optreden in het buitenland of verplichtingen heft voor zijn/haar platenmaatschappij en deze tegelijkertijd plaatsvinden met het feest/evenement, heeft LAUGHING BUDDHA ARTISTS MANAGEMENT (LBAM) het recht de overeenkomst te annuleren. Opdrachtgever zal in een dergelijk geval geen vergoeding verschuldigd zijn aan LAUGHING BUDDHA ARTISTS MANAGEMENT (LBAM) en opdrachtgever heeft geen recht op enige (schade)vergoeding.
 2. Indien opdrachtgever de boeking meer dan 21 dagen voor het feest/evenement annuleert, dient 50% van de overeengekomen vergoeding betaald te worden.
 3. Indien opdrachtgever de boeking tussen 21 en 15 dagen voor het feest/evenement annuleert, dient 75% van de overeengekomen vergoeding betaald te worden.
 4. Indien opdrachtgever de boeking binnen 14 dagen voor het feest/evenement annuleert, dient het volledige overeengekomen bedrag betaald te worden.

OVERMACHT

 1. In geval van overmacht is LAUGHING BUDDHA ARTISTS MANAGEMENT (LBAM) gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten tot de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet langer voordoet.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor risico van LAUGHING BUDDHA ARTISTS MANAGEMENT (LBAM) en de artiest behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door (toe)leveranciers,vervoersmogelijkheden, bedrijfsstoringen, overmatig ziekteverzuim en werkstakingen, gelden uitdrukkelijk als overmacht, alsmede indien de nakoming door LAUGHING BUDDHA ARTISTS MANAGEMENT (LBAM) en artiest wordt verhinderd door redenen van persoonlijke aard.
 3. Indien de periode van overmacht langer duurt dan 3 maanden alsmede in geval vast komt te staan dat de overmacht van blijvende aard is, kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.
 4. LAUGHING BUDDHA ARTISTS MANAGEMENT (LBAM) is gerechtigd betaling te vorderen van de werkzaamheden die bij de uitvoering van de betreffendeovereenkomst zijn verricht, voordat de, tot nakoming verhinderende omstandigheid, zich aandiende.
 5. LAUGHING BUDDHA ARTISTS MANAGEMENT (LBAM) behoudt het recht zich op overmacht te beroepen, zelfs indien de daartoe veroorzakende omstandigheid intreedt nadat de werkzaamheden door LAUGHING BUDDHA ARTISTS MANAGEMENT (LBAM) verricht hadden moeten zijn.

CONTROLE EN RECLAME

 1. De opdrachtgever is gehouden, binnen 8 werkdagen na ontvangst van de door LAUGHING BUDDHA ARTISTS MANAGEMENT (LBAM) opgestelde boekingsbevestiging, deze zorgvuldig op juistheid en volledigheid te controleren.
 2. Onjuistheden dan wel onvolledigheden in de overeengekomen bevestiging, welke na ontvangst, door de opdrachtgever worden geconstateerd dienen onmiddellijk, middels aangetekend schrijven, ter kennis van LAUGHING BUDDHA ARTISTS MANAGEMENT (LBAM) te worden gesteld.
 3. Reclames welke LAUGHING BUDDHA ARTISTS MANAGEMENT (LBAM) meer dan 8 dagen nadat de door haar verrichte prestatie is geleverd, bereiken Zullen door haar niet meer in behandeling worden genomen en hebben verval voor de opdrachtgever van ieder aanspraak tot gevolg.

WAARSCHUWINGSPLICHT

De opdrachtgever is gehouden LAUGHING BUDDHA ARTISTS MANAGEMENT (LBAM) onmiddellijk en volledig op de hoogte te stellen zodra zij het vermoedenkrijgt dan wel bemerkt dat het optreden dreigt niet door te gaan.

 1. Naast haar eigen zorgplicht schade te voorkomen dan wel te beperken, is de opdrachtgever gehouden LAUGHING BUDDHA ARTISTS MANAGEMENT (LBAM) volledig in de gelegenheid te stellen dreigende schade en/of enig nadeel te voorkomen dan wel schade en/of enig nadeel te beperken.
 2. De opdrachtgever is gehouden LAUGHING BUDDHA ARTISTS MANAGEMENT (LBAM) te vrijwaren voor aanspraken van derde(n), welke ontstaan door hetoptreden van de artiest dan wel door het gebruikmaken van de verrichte prestatie door de opdrachtgever.

AANSPRAKELIJKHEID

 1. Alle door LAUGHING BUDDHA ARTISTS MANAGEMENT (LBAM) verrichte werkzaamheden geschieden naar beste vermogen en zijn gebaseerd op de bekendegegevens, de vaststaande feiten en de gegeven omstandigheden.
 2. LAUGHING BUDDHA ARTISTS MANAGEMENT (LBAM) is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade (directe hetzij indirecte) en/of enig nadeel voortvloeiend uit de door LAUGHING BUDDHA ARTISTS MANAGEMENT (LBAM) – al dan niet in opdracht – verrichte werkzaamheden dan wel uit enig verzuim in de door LAUGHING BUDDHA ARTISTS MANAGEMENT (LBAM) verrichte werkzaamheden, behoudens in geval dat deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van LAUGHING BUDDHA ARTISTS MANAGEMENT (LBAM).
 3. LAUGHING BUDDHA ARTISTS MANAGEMENT (LBAM) is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade en/of enig nadeel, welke voor de opdrachtgever ontstaat doordat hetzij de opdrachtgever hetzij LAUGHING BUDDHA ARTISTS MANAGEMENT (LBAM) de overeenkomst ontbind of de last tot vervullen van de gegeven opdracht opzegt.
 4. Opdrachtgever is gehouden alle schade jegens LAUGHING BUDDHA ARTISTS MANAGEMENT (LBAM) te vergoeden welke is ontstaan als gevolg van het verloren gaan (bijvoorbeeld door diefstal, brand of beschadiging) van zaken van de artiest en LAUGHING BUDDHA ARTISTS MANAGEMENT (LBAM) (platen,platenkoffers, koptelefoon, tassen, jassen etc.)
 5. Eveneens is LAUGHING BUDDHA ARTISTS MANAGEMENT (LBAM) niet aansprakelijk voor degene die zij tot de uitvoering van de overeenkomst in haar plaats heeft gesteld of degene wiens hulp zij heeft ingeroepen tot vervulling van de overeenkomst.
 6. Mocht, met inachtneming van hetgeen in de voorgaande leden van dit artikel bepaald, blijken dat de ontstane schade en/of enig nadeel voor rekening van LAUGHING BUDDHA ARTISTS MANAGEMENT (LBAM) dient te komen, dan zal de totale aansprakelijkheid van LAUGHING BUDDHA ARTISTS MANAGEMENT (LBAM) zijn beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat met de overeengekomen prijs en zal in geen geval hoger zijn dan de overeengekomen prijs.
 7. Indien LAUGHING BUDDHA ARTISTS MANAGEMENT (LBAM) ter zake van schade en/of enig nadeel, waarvoor zij krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever en/of deze voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal deopdrachtgever haar terzake volledig vrijwaren en LAUGHING BUDDHA ARTISTS MANAGEMENT (LBAM) alles vergoeden wat zij aan deze derde dient te voldoen.
 8. De bewijslast met betrekking tot enige beweerdelijke aansprakelijkheid van LAUGHING BUDDHA ARTISTS MANAGEMENT (LBAM) berust op deopdrachtgever, welke door deze wordt aanvaard.

BETALING/NACALCULATIE

 1. De opdrachtgever verplicht zich alle rekeningen die deze van LAUGHING BUDDHA ARTISTS MANAGEMENT (LBAM) ontvangt, binnen 14 dagen te voldoen,zonder enige aftrek en zonder opschorting wegens vermeende wanprestatie.
 2. LAUGHING BUDDHA ARTISTS MANAGEMENT (LBAM) behoudt zich het recht voor de door haar namens de opdrachtgever geïnde gelden door te betalen onder aftrek van honorarium, (derde)kosten, BTW en nog eventueel openstaande facturen van eerdere datum. LAUGHING BUDDHA ARTISTS MANAGEMENT (LBAM) is nimmer gehouden vertragingsrente aan haar opdrachtgever en/of derden te vergoeden over de periode in welke zij gende bedragen onder haar heeft.
 3. In geval van wanprestatie, liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen diens(betalings)-verplichtingen onmiddellijk opeisbaar zijn. Eveneens zullen de (betalings)verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar worden in geval LAUGHING BUDDHA ARTISTS MANAGEMENT (LBAM) omstandigheden ter kennis komen die haar goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan haar (betalings)verplichtingen zal (kunnen) voldoen.
 4. Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta door middel van een giro- of bankoverboeking. In geval van contante betaling dient de opdrachtgever er zorg voor te dragen dat hiervoor door LAUGHING BUDDHA ARTISTS MANAGEMENT (LBAM) een kwitantie wordt afgegeven.
 5. Bij overschrijding van de gestelde betalingstermijn is de opdrachtgever, zonder dat een daartoestrekkende ingebrekestelling vereist is, vanaf vervaldatum tot de dag der betaling over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente, met een minimum van 12% per jaar, verschuldigd, waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt berekend als een volle maand.
 6. Tevens is de opdrachtgever vanaf vervaldatum buitengerechtelijke kosten verschuldigd, welke 15% van de hoofdsom bedragen. Indien echter LAUGHING BUDDHA ARTISTS MANAGEMENT (LBAM) aantoont hogere kosten, waaronder gerechtelijke kosten, te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, zullen ook deze kosten door de opdrachtgever worden vergoed.
 7. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening eerstens van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

ZEKERHEIDSSTELLING

 1. LAUGHING BUDDHA ARTISTS MANAGEMENT (LBAM) is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de opdrachtgever zekerheid te eisen dat deze binnen redelijke termijn aan diens (huidige en toekomstige) verplichtingen jegens LAUGHING BUDDHA ARTISTS MANAGEMENT (LBAM) zal voldoen.
 2. Tot het stellen van zekerheid is de opdrachtgever te allen tijde gehouden in geval van diens faillissement, surseance van betaling, het stilleggen of liquidatie van het bedrijf dan wel door dat de opdrachtgever door beslaglegging of anderszinsde beschikkingsbevoegdheid over diens gehele of gedeeltelijke vermogen verliest.

OPSCHORTINGSRECHT

 1. In geval de opdrachtgever diens verplichtingen jegens LAUGHING BUDDHA ARTISTS MANAGEMENT (LBAM) niet nakomt heeft deze, zonder ingebrekestelling, het recht de uitvoering van de overeenkomst harerzijds op te schorten totdat nakoming zijdens de opdrachtgever heeft plaatsgevonden.
 2. Het recht de uitvoering van de overeenkomst harerzijds op te schorten, komt LAUGHING BUDDHA ARTISTS MANAGEMENT (LBAM) eveneens toe in geval haaromstandigheden te hare kennis komen welke haar goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever diens verplichtingen jegens LAUGHING BUDDHA ARTISTS MANAGEMENT (LBAM) niet zal nakomen.

ONTBINDING

 1. In geval dat de opdrachtgever te kort komt bij de nakoming van de overeenkomst, heeft LAUGHING BUDDHA ARTISTS MANAGEMENT (LBAM), het recht de gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst tot stand te brengen door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring dan wel door een rechterlijke uitspraak.
 2. Wordt de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden dan is de opdrachtgever gehouden het positieve contractsbelang van LAUGHING BUDDHA ARTISTS MANAGEMENT (LBAM) en de artiest te vergoeden.
 3. Jegens de opdrachtgever is LAUGHING BUDDHA ARTISTS MANAGEMENT (LBAM), rechtsgeldig gebruik makend van haar recht de gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst tot stand te brengen, nimmer gehouden de hieruit voor de opdrachtgever voortvloeiende schade te vergoeden.
 4. In geval zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan LAUGHING BUDDHA ARTISTS MANAGEMENT (LBAM)/de artiest zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat de naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is LAUGHING BUDDHA ARTISTS MANAGEMENT (LBAM) bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat schadevergoeding verschuldigd is.

GESCHILLEN

 1. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen, opdrachten en gesloten overeenkomsten, is bij uitsluiting het Nederlandse Recht van toepassing.
 2. De bevoegde rechter te Amsterdam is met uitsluiting van iedere andere rechter bevoegd kennis te nemen van alle geschillen gerezen naar aanleiding van transacties, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten, op welke deze voorwaarden van toepassing zijn.